PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Yang, Suling
Research Fellow
734/764-7312
sulingy@umich.edu
B020-326W-A NCRC
Xu, Yao
Research Lab Specialist
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Xu, Cheng
Chemist Senior
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Xu, You
Research Fellow
734/764-7312
youxu@umich.edu
B020-326W-A NCRC
Wu, Qi
Research Lab Specialist Senior
734/615-5709
qiw@umich.edu
B020-326W-05 NCRC
Wu, Wen Hao
Research Fellow
734/615-5709
wenhaow@umich.edu
B020-126W-02 NCRC
Wholey, Wei-Yun
Laboratory Technician General Senior
734/936-2829
weiyun@umich.edu
3560 NUB
Bo Wen
Wen, Bo
Assistant Director, PK Core
734/615-3470
wenb@umich.edu
B520-3354 NCRC
Wen, Winnie
Temp-Assistant in Research
734/615-5708
yuewen@umich.edu
3028 Pharm
Wegienka, James
Engineer I (TEMP)
734/615-3749
jamesjw@umich.edu
B020-126W-05 NCRC

Pages